Raporti i Avokatit të Popullit për 10 Shkurtin

Ombudspersoni në Kosovë, sipas neneve 4.1 të Rregullores së UNMIK-ut nr. 2006/6 mbi Institucionin e Ombudspersonit në Kosovë dhe Rregullës 15 të Rregullave procedurale të Institucionit të Ombudspersonit, më 21 mars 2008,

 

Ka publikuar raportin të cilin mund ta lexoni duke klikuar këtu.